شمش آلومینیوم آلیاژی

بسم الله الرحمن الرحیم

شمش آلومینیوم آلیاژی

جهت آگاهی از قیمت شمش و بیلت آلومینیوم با ما تماس بگیرید.

تولید انواع شمش آلومینیوم آلیاژی با درخواست مشتری.

شمش آلومینیوم آلیاژی
شمش آلومینیوم آلیاژی

متال پارس متخصص فلزات و آلیاژ های مهندسی

بسم الله الرحمن الرحیم

جدول آنالیز شمش های آلومینیوم- متال پارس

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم آلیاژی با ما تماس بگیرید- متال پارس

Al(%)

Pb(%) Sn(%) Ti(%) Zn(%) Ni(%) Cr(%) Mg(%) Mn(%) Cu(%) Fe(%) Si(%)

آلیاژ استاندارد

balance

   – 0.15 0.5 0.5

0.1 0.35 1 1.3 11-13 A413
balance    – 0.15 0.4 0.5 0.1 0.35 1 1 11-13

A413.1

balance

   – 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.6 11-13 A413.2
balance    – 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 3-4 0.7-1.1 7.5-9.5

380.2

balance

   – 0.35 3.0 0.5 0.1 0.5 3-4 1.3 7.5-9.5 A380.0
balance    –    – 0.2 0.1

 

0.25-0.45 0.1 0.2 0.2 6.5-7.5

A356.0

balance

   –    – 0.2 0.05 0.30-0.45 0.05 0.1 0.12 6.5-7.5 A356.2
balance    –    – 0.2 0.05    – 0.45-0.6 0.03 0.05 0.12 6.5-7.5

367.1

balance

   –    – 0.04-0.2 0.1 0.4-0.7 0.1 0.2 0.2 6.5-7.5 A357.0
balance    –    – 0.04-0.2 0.05 0.4-0.7 0.05 0.1 0.12 6.5-7.5

A357.2

balance

   –    – 0.1-0.2 0.2 0.2 0.4-0.6 0.2 0.2 0.3 7.6-8.6 358.0
balance    –    – 0.25 0.35 0.2-0.45 0.35 0.25 0.6 6.5-7.5

356.0

balance

   –    – 0.25 0.35 0.25-0.45 0.35 0.25 0.5 6.5-7.5 356.1
balance    –    – 0.2 0.05 0.3-0.45 0.05 0.1 0.13-0.25 6.5-7.5

356.2

balance

   – 0.1 0.4 0.1 2.5-4 0.4-0.6 0.1 0.8 1 ADC6
balance    – 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 2-4 1.3 7.5-9.5

ADC10

balance

   – 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 1.5-3.5 1.3 9.6-12 ADC12
balance    – 0.2 0.2 1.2 0.5 0.1-0.3 0.6 2.7-3.7 1.0 8-10

AS9U3

balance

0.1 0.05 0.25 0.5 0.3 0.05-0.25 0.2-0.6 2.8-3.8 0.8 4.5-6 AS5U3
balance 0.3 0.1 0.2 2.0 0.5 0.30 0.5 0.7-2.5 1.0 9-11.5

LM2

balance

0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.2-0.6 2-4 1.0 4-6 LM4
balance    0.1 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.6 10-13

LM6

balance

0.3 0.2 0.2 3.0 0.5 0.3 0.5 3-4 1.3 7.5-9.5 LM24
balance 0.2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.35 0.2-0.6 1.5-2.5 0.8 6-8

LM27

balance

0.1 0.1 0.2 0.5 1.5 0.8 0.5 0.5 1.0 10-13 LM13
balance 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 0.1-0.3 0.2-0.6 3-5 1.0 5-7

LM21

balance

   0.1 0.1 0.2 1 1 0.5-1.5 0.5 2-4 1.2 8.5-10.5 LM26
balance    0.1 0.1 0.2 0.2 0.8-1.3 0.8-1.3 0.6 1.3-1.8 0.7 17-20.2

LM28

مطالب مرتبط