شمش و بیلت آلومینیوم آلیاژی

بسم الله الرحمن الرحیم

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.

تولید انواع شمش آلومینیوم با آلیاژ درخواستی مشتری.

شمش آلومینیوم
شمش آلومینیوم متال پارس

متال پارس متخصص فلزات و آلیاژ های مهندسی

بسم الله الرحمن الرحیم

جدول آنالیز شمش های آلومینیوم- متال پارس

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید- متال پارس

Al(%)

Pb(%) Sn(%) Ti(%) Zn(%) Ni(%) Cr(%) Mg(%) Mn(%) Cu(%) Fe(%) Si(%)

آلیاژ استاندارد

balance

   – 0.15 0.5 0.5

0.1 0.35 1 1.3 11-13 A413
balance    – 0.15 0.4 0.5 0.1 0.35 1 1 11-13

A413.1

balance

   – 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.6 11-13 A413.2
balance    – 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 3-4 0.7-1.1 7.5-9.5

380.2

balance

   – 0.35 3.0 0.5 0.1 0.5 3-4 1.3 7.5-9.5 A380.0
balance    –    – 0.2 0.1

 

0.25-0.45 0.1 0.2 0.2 6.5-7.5

A356.0

balance

   –    – 0.2 0.05 0.30-0.45 0.05 0.1 0.12 6.5-7.5 A356.2
balance    –    – 0.2 0.05    – 0.45-0.6 0.03 0.05 0.12 6.5-7.5

367.1

balance

   –    – 0.04-0.2 0.1 0.4-0.7 0.1 0.2 0.2 6.5-7.5 A357.0
balance    –    – 0.04-0.2 0.05 0.4-0.7 0.05 0.1 0.12 6.5-7.5

A357.2

balance

   –    – 0.1-0.2 0.2 0.2 0.4-0.6 0.2 0.2 0.3 7.6-8.6 358.0
balance    –    – 0.25 0.35 0.2-0.45 0.35 0.25 0.6 6.5-7.5

356.0

balance

   –    – 0.25 0.35 0.25-0.45 0.35 0.25 0.5 6.5-7.5 356.1
balance    –    – 0.2 0.05 0.3-0.45 0.05 0.1 0.13-0.25 6.5-7.5

356.2

balance

   – 0.1 0.4 0.1 2.5-4 0.4-0.6 0.1 0.8 1 ADC6
balance    – 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 2-4 1.3 7.5-9.5

ADC10

balance

   – 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 1.5-3.5 1.3 9.6-12 ADC12
balance    – 0.2 0.2 1.2 0.5 0.1-0.3 0.6 2.7-3.7 1.0 8-10

AS9U3

balance

0.1 0.05 0.25 0.5 0.3 0.05-0.25 0.2-0.6 2.8-3.8 0.8 4.5-6 AS5U3
balance 0.3 0.1 0.2 2.0 0.5 0.30 0.5 0.7-2.5 1.0 9-11.5

LM2

balance

0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.2-0.6 2-4 1.0 4-6 LM4
balance    0.1 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.6 10-13

LM6

balance

0.3 0.2 0.2 3.0 0.5 0.3 0.5 3-4 1.3 7.5-9.5 LM24
balance 0.2 0.1 0.2 1.0 0.3 0.35 0.2-0.6 1.5-2.5 0.8 6-8

LM27

balance

0.1 0.1 0.2 0.5 1.5 0.8 0.5 0.5 1.0 10-13 LM13
balance 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 0.1-0.3 0.2-0.6 3-5 1.0 5-7

LM21

balance

   0.1 0.1 0.2 1 1 0.5-1.5 0.5 2-4 1.2 8.5-10.5 LM26
balance    0.1 0.1 0.2 0.2 0.8-1.3 0.8-1.3 0.6 1.3-1.8 0.7 17-20.2

LM28

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.

تولید انواع شمش آلومینیوم با آنالیز استاندارد.